Utveckling

Sedan V-Teknik grundades 1988 har ett femtiotal utvecklingsprojekt av olika storlek framgångsrikt genomförts. De resulterande produkterna innehåller nästan alltid programmerbara komponenter (mikroprocessorer) samt ett användargränssnitt, som oftast består av en kombination av en textbaserad monitor och mer eller mindre specialkonstruerade manöverdon, t.ex. joystick. Omfattningen på projekten från första kontakten till testade prototyper ligger oftast i intervallet 2-12 månader.


Följande utgör en kortfattad beskrivning av ett typiskt utvecklingsprojekt för V-Teknik.

Problemdefinition och kravspecifikation
Gemensamt för de flesta av våra kunder är att de saknar detaljkunskaper om elektronik. Oftast har de vid vår första kontakt inte heller i detalj funderat igenom vad de kräver av ett styr- och kontrollsystem, men insett att det behövs. Problemdefinitionen sker alltså mycket sällan via en skriftlig kravspecifikation, och vår första uppgift är därför att sätta oss in i uppgiften, ofta en bestående av en nykonstruerad maskin, och vilka problem man önskar lösta med ett elektroniskt system. Detta sker oftast hos kunden med en maskin som åskådningsexempel. I ett typiskt fall är det 5-50 till/från utgångar (t.ex. hydraulventiler) och 1-10 analoga utgångar för att styra motorer eller flöden som skall hanteras. Insignaler genereras av systemet självt (t.ex. varvtalssensorer) eller av operatörens via t.ex. en joystick. Någon form av textbaserad operatörskonsol förekommer dessutom i de allra flesta fall för att operatören skall kunna sätta och avläsa texter och numeriska värden. Dessutom krävs i de allra flesta fall att variabler sparas i beständigt minne som bevaras i spänningslöst tillstånd. Kravspecifikationen skrivs oftast av oss i samråd med kunden under en tid efter besöket och kompletteras och ändras om så behövs under hela utvecklingsfasen.


Lösningsförslag
Nästa steg är att V-teknik presenterar ett förslag till lösning. I praktiskt taget alla fall innefattar denna en specialskriven programvara, och i en del fall även nykonstruktion av hårdvara. Diskussioner förs kontinuerligt med beställaren om de olika alternativen, inte minst vad det gäller slutpriset för enheterna i produktion. Härefter beslutas om att avbryta eller att fortsätta projektet för beställarens räkning. Även övriga villkor, såsom pris och leveransvillkor, avtalas.

Prototypkonstruktion och test
Ibland kan befintliga hårdvarumoduler användas för hela projektet, ibland endast delvis. I de senare fallen kan vi ibland tillfälligtvis använda icke optimala men existerande moduler för prototypen för att kunna påbörja testerna snabbare.


Produktifiering och leveransvillkor
Efter avslutad test beslutas gemensamt mellan V-teknik och kunden om de modifieringar som krävs för serieproduktion, hur produkten skall levereras, vad som skall ingå av kablage, instruktioner etc., och om några speciella åtgärder krävs för att underlätta slutmontering och test (t.ex. förprogrammering av variabler). Leverans- och reparationsvillkor, samt lagerhållning av reservdelar avtalas.

Produktion
Normalt produceras såväl hård- som mjukvara hos V-teknik. Mekaniska delar, kablage och givare produceras ibland av tredje part, eller av beställaren om det bedöms förmånligt.


Underhåll och modifieringar
Ofta ingår i avtalet att kunden har rätt till modifieringar av systemet innanför specifikationen under en inledande period. Erfarenhetsmässigt vet vi, att modifieringar utöver detta ofta önskas. Sådana kan utföras antingen på löpande räkning eller till fast pris.

Manualer och dokumentation
V-Teknik levererar dokumentation av systemet, inklusive inkopplingsanvisningar och felsökningsschema, som är avsedda för beställarens behov. Eftersom styrsystemet oftast ingår som en integrerad del i en maskin är det beställaren som med denna dokumentation som delunderlag producerar den slutliga användarmanualen, som då omfattar mer än styrsystemet.


Äganderätt och copyright
I detta avseende kan produkten tänkas uppdelad i följande delar:
1. Vinyl och övrig yttre design av manöverboxar
2. Specialprogramvara (t.ex. menyer, menytexter, grafiska symboler)
3. Design av bashårdvara (t.ex. elektroniska kretskort, reglage, knappsatser)
4. Basprogramvara (t.ex. operativsystem, regleralgoritmer, drivrutiner)
Del 1-2 kan vara kundens egendom om så avtalas, medan 3-4 normalt förblir V-tekniks egendom med rätt för kunden till kostnadsfri användning i den levererade produkten. Önskar kunden förlägga produktion av hård- och mjukvara hos annan leverantör förhandlas villkoren från fall till fall.